Uchwała Nr XLIII/1012/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą
„Zakład Nieruchomości Komunalnych Gminy Warszawa-Białołęka”
w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”
                                                 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1
Przekształca się z dniem 1 stycznia 2005 r. zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Nieruchomości Komunalnych Gminy Warszawa-Białołęka” z siedzibą w Warszawie, w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”, z siedzibą w Warszawie.
§ 2
1.         Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa statut stanowiący załącznik do uchwały.
2.         Mienie m.st. Warszawy znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1, według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., przekazuje się do użytkowania jednostce.
3.         Jednostka, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy, staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników dotychczasowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XXXVI/820/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Nieruchomości Komunalnych Gminy Warszawa-Białołęka” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”.
§ 5
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy
Jan Maria Jackowski