Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

  • Data publikacji strony internetowej: 01-01-2017
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06-10-2020
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Marjańskibiuro@zgnbialoleka.waw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 68 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się w pobliżu skrzyżowania ulic Marywilskiej i Kupieckiej.

Dojścia piesze są od ulic Marywilskiej, Kupieckiej i Płochocińskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Żerań znajduje się w odległości ok.500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów oraz windy schodowej.

Najbliższe przystanki autobusowe:

  • Osiedle Marywilska 01- linie 126, 176, 314
  • Osiedle Marywilska 02 – linie 126, 176, 314
  • Marcelin 04 – linie 126, 314

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu głównym do budynku w odległości ok. 10 m.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne zadaszone wejście znajduje się w środkowej części. Wejście jest wyposażone w drzwi uchylne i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście po schodach, dojazd dla wózków po pochylni Dodatkowe wejście z znajduje się z tyłu budynku.
Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia  z tablicami instytucji. Hol wejściowy jest przestronny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce.  W budynku nie ma punktu informacyjnego. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody na wyższe kondygnacje znajdują się po lewej stronie.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Klatki schodowe są wydzielone drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. Tablice informacyjne są zamontowane na ścianach korytarzy oraz klatce schodowej. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od korytarza głównego. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze oraz gumowe nakładki na krawędziach.

Budynek wyposażony jest w jedną windę z możliwością wykorzystania przez osobę na wózku. Oznakowanie przycisków płaskie, brak oznakowania brajlem.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021_2022